2021-10-15 11:02:52

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica matematika

Kliknite na opšrinije za više informacija.

Zadarska županija
Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H

Preko,13. listopada 2021.godine

Klasa:112-01/21-01-06
Urbroj:2198-1-43-21-01

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,

86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17., 68/18.,98/19. i 64/20.) te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko, ravnatelj Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko raspisuje

 N a t j e č a j

Za radno mjesto

 Učitelj/ica matematike- 1. izvršitelj, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme- 40 sati tjedno

do povratka odsutne djelatnice na rad ( zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

 

Uvjeti:

Za prijem u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete

prema članku 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. 68/18.,98/19. i 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96.,56/01 i 6/19) i to:

 

1. Poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada

 

2. Da je završila:

 

a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

 

b) studijski program odgovarajuće vrste na razini sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste, te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a ( u daljnjem tekstu:pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovog stavka-četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz ogovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka

 

c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECT bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka

 

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju ( dovoljne su neovjere preslike):

 

- životopis

- elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme

- presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana)

- dokaz o državljanstvu

- kako kandidat za navedeno radno mjesto sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi „Valentin Klarin“ preko može ostvariti i dodatne bodove, a kako bi dokazao iste potrebno je dostaviti navedene dokaze i to za:

            - ostvareno napredovanje u struci : savjetnik 3 boda, mentor 2 boda

            - osobne kompetencije stečene na edukacijama, konferencijama, kongresima i

              savjetovanjima iz područja odgoja i obrazovanja i to najmanje 5 potvrda: 1 bod

            - sudjelovanje u školskim projektima i projektima fondova Europske unije: najmanje

              3 potvrde: 1 bod

            - ostvaren uspjeh tijekom studija: za rektorovu ili drugu vrijednu nagradu: 1 bod

 

Svi navedeni dodatni bodovi se ostvaruju zasebno te sudjeluju u ukupnom zbroju bodova. Ukoliko kandidat u natječajnoj prijavi ne dostavi navedene dokaze neće ostvariti dodatne bodove.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima  prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

 

Osoba koja se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017,98/19 i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze. (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Aljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN33/92.,77/92.,86/92.,27./93,58/93.,2/94.,108/96.,82/01.,94/01.,103/03.,148/13 i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%Aljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Osoba  koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13.,152/14),39/18 i 32/20)  dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate  samo pod jednakim uvjetima.

 

Osoba  koja je stekla inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužna je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma  (NN 57/96.,21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06.45/11) te u skladu sa Zakonom o regularnim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj  profesiji.

 

Po završetku natječajnog roka s prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju provest će se usmena provjera znanja  putem razgovora (intervjua)  te će biti vrednovani u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko, a koji je dostupan na web stranici Škole poveznica: www.os-vklarin-preko.skole.hr. Vrijeme, mjesto i sadržaj intervjua bit će objavljeno na web stranici Škole: http://www.os-vklarin-preko.skole.hr  najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08.,69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole, , na adresu Škole s naznakom „ Za natječaj_________* ( navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja)

Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H
23273 Preko

Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata Škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama  http://www.os-vklarin-preko.skole.hr pod rubrikom „Natječaji“ u roku od 15 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno obaviješteni.

 

                                                                                              Ravnatelj :

                                                                                       Kristijan Smud, prof.


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko