2020-12-14 16:35:52

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave

ZADARSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H
23273 Preko

Klasa: 602-01/20-01-690/02
Urbroj: 2198-1-43-18-01

Preko, 11. prosinca 2020. godine

                Na temelju članka  17., članka 18., članka 21.,članka 22. i članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) i članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, ravnatelj Škole dana 11. prosinca 2020. godine donosi

O  D  L  U  K  U
O odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave

Evidencijski broj nabave: 04/2020.

I.

Predmet nabave: izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane-zamjena pokrova od termopanela Područne škole Kali.

II.

U postupku jednostavne nabave, Evidencijsku broj nabave: 04/2020. odabrana je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o. Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan u iznosu od 273.556,25 kuna bez PDV-a, odnosno  341.945,31 kuna s PDV-om.

III.

Naručitelj će s izabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

IV.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Škole i dostavlja se sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni svim ponuditeljima.

O b r a l o ž e nj e

Sukladno članku 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova naručitelj Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko uputila je poziv za dostavu ponude sljedećim gospodarskim subjektima:

1. Credo-ing,Poljana Šime Budinića 2/3, 23000 Zadar-credo.ing@optinet.hr

2. Figurca-građevinarstvo-Ulica B.Benkovića 24, 23000 Zadar -figurica.zd@gmail.com

3.Konstrukt d.o.o., Gorica 72,Gorica, 23206 Sukošan-matija.peric@konstrukt.hr

Ponudu za izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane-zamjena pokrova od termopanela Područne škole Kali dostavili su sljedeći gospodarski subjekti:

1.Franja d.o.o., Brig ulica I 14/B, Poljica Brig, 23232 Nin

2. Konstrukt d.o.o. ,Gorica 72,Gorica, 23203 Sukošan

Nakon otvaranje ponude, pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o.,Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan  valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da po utvrđenom kriteriju povoljna te je shodno tome odlučeno kao u točki II. ove Odluke.

Ravnatelj:         
Kristijan Smud, prof.

Dostaviti:

- Franja d.o.o., Brig ulica I 14/B, Poljica Brig, 23232 Nin
- Konstrukt d.o.o., Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan
- Pismohrana


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko