2020-10-29 15:50:26

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, (Klasa:602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od  20.siječnja 2017.godine ) Ravnatelj Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, Kristijan Smud, prof. donosi

O  D  L  U  K  U

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Poništava se postupak jednostavne nabave  izvođenje radova  sanacije krova školske športske dvorane Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko- Matična škola Preko  evidencijski broj nabave 3/2020., objavljen na web stranici Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i upućen tvrtkama:

                1.Noah hidroizolacije, Zadar, Ulica Franka Lisice 53

                2. NGradnja, Nova Gradiška, Sl.Graničara 11

                3. Aqua izolacije, Vrana, Vrana 68

                4. Limarski obrt Željko Franov,Zadar, Put stanova 18

                5. Izo dom  hidroizolacije, Zaton, Zadarska ulica 2

                6. Limarski obrt Odžaković, Zadar, Don Šime Urlića 5

                7. Utković, Zadar, Ivana Zajca 40

                8. Izo projekt zadar, Ulica R.Katalinića Jeretova 3

                                                               O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj, Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko, temeljem članka 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko  (Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine),provela je postupak jednostavne nabave u predmetu izvođenja radova sanacije krova školske športske dvorane osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko-Matična škola Preko , evidencijski broj nabave 3/2020. s ciljem sklapanja ugovora jednostavne nabave.

Prema javnom pozivu za dostavu ponuda određen je rok za dostavu ponuda 19. listopada 2020. godine.

Pozivu na dostavu ponude u navedenom roku odazvali su se:

                1. NGradnja, Nova Gradiška, Sl.Graničara 11

                2. Limarski obrt Željko Franov,Zadar, Put stanova 18

Ponuditelj NGradnja, Nova Gradiška, Sl.Graničara 11  dostavio je ponudu koja je veća od procijenjene cijene nabave i nepotpunu dokumentaciju. Ponuditelj limarski obrt Željko Franov, Zadar, Put stanova 18 dostavio je ponudu s nepotpunom dokumentacijom. Ponude  se kao takve ne mogu prihvatiti.

Temeljem članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine) Naručitelj je u obvezi poništiti postupak jednostavne nabave jer nakon isključenja odbijanja ponuda nije preostala niti nijedna valjana ponuda.

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko (Klasa: 602-01/17-01-38 , Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) ova Odluka je konačna i protiv nje nije moguće ulaganje pravnih lijekova.

Klasa: 602-01/20-01-590/2                                                                                        Urbroj: 2198-1-43-20-01                                                                                    Preko, 23.listopada 2020.godine

Ravnatelj:                
Kristijan Smud, prof.

 

 

  


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko