2020-10-22 09:54:50

Natječaj za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture- 1. izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme

Kliknite na opširnije za više informacija.

Zadarska županija
Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H

Preko,21. listopada 2020.godine

Klasa:112-01/20-01-05
Urbroj:2198-1-43-20-01

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,

86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17.,68/18., 98/19. i 64/20.) te članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Valentin Klarin“ Preko,Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko raspisuje

N a t j e č a j

Za radno mjesto

Učitelj/ica glazbene kulture- 1. izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 11 (jedanaest) nastavnih sati tjedno

 

Uvjeti:

Prema članku 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

(NN87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96.,56/01).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme

- presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana)

- dokaz o državljanstvu

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsimages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJUpdf(https://branitelji.gov.hr/UserDocsimages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f.Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN33/92.,77/92.,86/92.,27./93,58/93.,2/94.,108/96.,82/01.,94/01.,103/03.,148/13) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13.,152/14) na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma  (NN 57/96.,21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06.45/11) te u skladu sa Zakonom o regularnim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj  profesiji.

Po završetku natječajnog roka s prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju provest će se intervju u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Vrijeme, mjesto i sadržaj intervjua bit će objavljeno na web stranici Škole: http://www.os-vklarin-preko.skole.hr  najmanje pet dana prije održavanja intervjua.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08.,69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole, , na adresu Škole s naznakom „ Za natječaj_________* ( navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja)

 

            Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko

            Cesta hrvatskih branitelja 39/H

            23273 Preko

 

Obavijest o ishodu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata Škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama  http://www.os-vklarin-preko.skole.hr pod rubrikom „Natječaji“ u roku od 15 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno obaviješteni.

 


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko