2020-10-02 17:21:32

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, (Klasa:602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od  20.siječnja 2017.godine ) Ravnatelj Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, Kristijan Smud, prof. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Poništava se postupak jednostavne nabave  izvođenje radova  sanacije krova školske športske dvorane Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko- Matična škola Preko  evidencijski broj nabave 2/2020., objavljen na web stranici Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko i upućen tvrtkama:

                1. Konstrukt d.o.o.,Gorica 72, Sukošan

                2. Brevis, d.o.o.,P.S.Domoljuba 6, Sukošan

                3. Limarski obrt Željko Franov, Put stanova 18, Zadar

O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj, Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko, temeljem članka 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko  (Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine),provela je postupak jednostavne nabave u predmetu izvođenja radova sanacije krova školske športske dvorane osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko-Matična škola Preko , evidencijski broj nabave 2/2020. s ciljem sklapanja ugovora jednostavne nabave.

Prema javnom pozivu za dostavu ponuda određen je rok za dostavu ponuda 28. rujna 2020. godine.

Pozivu na dostavu ponude nije se odazvao niti jedan ponuditelj izvođenja radova, odnosno nije pristigla  u pozivu određenom roku niti jedna ponuda.

Temeljem članka  24. i 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017.godine) Naručitelj je u obvezi poništiti postupak jednostavne nabave ako nije pristigla niti jedna ponuda. 

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 25. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko (Klasa: 602-01/17-01-38 , Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) ova Odluka je konačna i protiv nje nije moguće ulaganje pravnih lijekova.

Klasa: 602-01/20-01-                                                                                                Urbroj: 2198-1-43-20-01                                                                                        Preko, 02.listopada 2020.godine

Ravnatelj:                
Kristijan Smud, prof.


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko