2020-09-17 16:44:04

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave - Evidencijski broj nabave: 01/2020.

Na temelju članka  17., članka 18., članka 21.,članka 22. i članka 23. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova ( Klasa: 602-01/17-01-38, Urbroj: 2198-1-43-17-01 od 20.siječnja 2017. godine) i članka 90. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, ravnatelj Škole dana 11. rujna 2020. godine donosi

O  D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave
Evidencijski broj nabave: 01/2020.

 I.

Predmet nabave: izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane Područne škole Kali.                                                                                             

II.

U postupku jednostavne nabave, Evidencijsku broj nabave: 01/2020. odabrana je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o. Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan u iznosu od 197.192,50 kuna bez PDV-a, odnosno 246.490,63 kune s PDV-om.

III.

Naručitelj će s izabranim ponuditeljem sklopiti Ugovor o nabavi.

IV.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Škole i dostavlja se sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni svim ponuditeljima.

O b r a l o ž e nj e

Sukladno članku 17. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova naručitelj Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko uputila je poziv za dostavu ponude sljedećim gospodarskim subjektima:

1. Credo-ing,Poljana Šime Budinića 2/3, 23000 Zadar-credo.ing@optinet.hr

2. Figurca-građevinarstvo-Ulica B.Benkovića 24, 23000 Zadar-figurica.zd@gmail.com

3.Građevinsko-limarski obrt Odžaković-Ulica Šime urlića 5, 23000 Zadar-ante.odzakovic@gmail.com

4. Hidro-sistemi-Ulica Zrinskih i Frankopana 94, 23205 Bibinje-hsistemi@gmail.com

5. Limarski obrt Željko Franov,Put Stanova 18,23000 Zadar-hicela.franov@gmail.com

Ponudu za izvođenje radova sanacije krova školske športske dvorane Područne škole Kali dostavili su sljedeći gospodarski subjekti:

                1.Brevis d.o.o., P.S.Domoljuba 6, 23203 Sukošan

                2. Konstrukt d.o.o. ,Gorica 72,Gorica, 23203 Sukošan

Nakon otvaranje ponude, pregleda i ocjene ponude, sukladno kriteriju za odabir utvrđeno je da je ponuda ponuditelja Konstrukt d.o.o.,Gorica 72, Gorica, 23203 Sukošan  valjana, da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da po utvrđenom kriteriju povoljna te je shodno tome odlučeno kao u točki II. ove Odluke.

Ravnatelj:

Kristijan Smud, prof.


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko