2019-09-27 13:08:41

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole

Kliknite na opširnije za više informacija.

Temeljem članka 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 77. Statuta Osnovne škole „Valentin Klarin“ Preko, Školski odbor Osnovne škole Valentin Klarin“ Preko,  raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole

 

1.   Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće nužne uvjete:

završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti: sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stručni četverogodišnji studij za učitelja kojim se stječe 240 ECTS bodova ili Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz točke a) do d) može biti ravnatelj Škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (“Narodne novine”, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

1.2.    položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

koja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela i protiv koje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak zbog počinjenja kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. da ima najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje. U postupku imenovanja ravnatelja vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno odredbama Statuta Škole i to:    poznavanje  stranog jezika,    osnovne digitalne vještine i    iskustvo rada na projektima.

Ukoliko kandidat ne dostavi dokaze o dodatnim kompetencijama, neće ostvariti  bodove.

 

Ravnatelj/ica škole se imenuje na pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika:

 

Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta iz točke 1. i to: dokaz o državljanstvu, dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme, dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita, uvjerenje nadležnog suda, ne starije od petnaest (15) dana, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, potvrdu o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kandidati koji mogu biti ravnatelji temeljem članka 126. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) obvezni su dostaviti i dokaz iz kojega je vidljivo da u trenutku prijave na natječaj obavljaju poslove ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu u školskoj ustanovi, Program rada iz točke 2. sadrži:   Ciljeve,   Aktivnosti,   Financijska sredstva,   Vremenski plan,   Projekte i   Ostale elementne koji opisuju što će se i kako provoditi u slijedećem mandatnom razdoblju. Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 3., ukoliko ih kandidati imaju, dokazuju se na slijedeći način: poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o poznavanju stranog jezika osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, preslikom indeksa o završenom kolegiju informacijskih znanosti, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti. iskustvo rada na projektima  ( školskim projektima, projektima Europske unije, projektima fondova Europske unije ) vezanim za djelatnost škole, a dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na tim projektima.

 

Uz navedene dokumente kandidati su obvezni dostaviti životopis.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“Narodne novine” broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 7/17. i 68/18.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj: 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine " broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("N.N." broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine" broj: 121/17.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti i sve potrebne dokaze kojima se dokazuje neko od prava iz članka 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Navedeni dokazi moraju biti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine " broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Navedeni dokazi moraju biti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj: 157/13., 152/14. i 39/18.) ("Narodne novine" broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, i 148/13.) dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo). Navedeni dokazi moraju biti u izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu: Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko , Cesta hrvatskih branitelja 39/H, 23273 Preko, s naznakom "Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati".

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                                           

Predsjednik školskog odbora:

 Linda Kolega Babajko,prof.

                                                                                               


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko