2019-03-19 11:01:06

Natječaj za radno mjesto učitelj/ca fizike

Kliknite na opširnije za više informacija.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,

86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko raspisuje

 

 N a t j e č a j

Za radno mjesto

Učitelj/ca fizike- 1. izvršitelj, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme- 8 (osam) nastavnih sati tjedno

Uvjeti:

Prema članku 105.,106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ( NN 47/96.,56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis elektronički zapis iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje presliku isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana) dokaz o državljanstvu

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.

Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/2017.) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsimages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJUpdf(https://branitelji.gov.hr/UserDocsimages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf)

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/189) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN 82/08.,69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren od 20.03.2019. do 27. 03. 2019. godine.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole, , na adresu Škole s naznakom „ Za natječaj_________* ( navesti radno mjesto na koje se kandidat javlja)

 

Osnovna škola „Valentin Klarin“ Preko
Cesta hrvatskih branitelja 39/H
23273 Preko

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke na mrežnim stranicama škole:www.os-vklarin-preko.skole.hr pod rubrika „Natječaji“

 


Osnovna škola "Valentin Klarin" Preko